Udskriv

VEDTÆGTER

 

for

 

FYNSLUND HALLEN

CVR nr. 10 94 03 46

 

NAVN OG HJEMSTED.

§1.

Foreningens navn er Fynslund Hallen. Foreningen har hjemsted i Fynslund, Kolding kommune.

 

HISTORIE.

§2

Foreningen er stiftet den 20. december 1984 på initiativ af Fynslund Boldklubs Støtteforening.

Den 27. januar 1987 stiftedes Samarbejdsudvalget for Fynslund Hallen af følgende foreninger:                           Fynslund Boldklub, Fynslund Boldklubs Støtteforening, Foreningen Fynslund Hallen, Lejrskov Ringriderforening, KLUB-U, KFUM-Spejderne Jordrup, Jordrup og Omegns Rideklub, Jordrup og Omegns Rideklubs Støtteforening, Jordrup Sangkor, Jordrup Antenneforening, Jordrup Borgerforening, Jordrup Forsamlingshus,                               Lejrskov Forsamlingshus, Ferup Forsamlingshus, Ferup-Vrå og Uhre Jagtforening, Lejrskov-Jordrup Aftenhøjskole, Lejrskov-Jordrup Husholdningsforening, Højrup-Ferup Husholdningsforening og Jordrup Pensionistforening.    

Samarbejdsudvalget for Fynslund Hallen ophørte med at eksistere i år 2000.                                                                              

 

FORENINGENS FORMÅL.

§3.

Foreningens formål er at drive og udvikle Kultur- og Fritidscentret, som omfatter Fynslund Hallen. Primært beregnet til benyttelse af Kolding Kommunes beboere og disses foreninger samt kommunale institutioner, idet der samtidig tages nødvendigt hensyn til foreninger og personer udenfor kommunen, og idet det skal tilstræbes, at Fynslund Hallen fortrinsvis stilles til rådighed for ungdommen til udøvelse af fritidsaktiviteter.

 

KAPITALFORHOLD.

§4.

Foreningen søger nødvendig anlægskapital tilvejebragt, dels ved indsamling af gavebidrag i form af penge, arbejdsydelser, rentefrit lån eller andet fra organisationer, selskaber, institutioner, foreninger og enkeltpersoner, og dels ved belåning af ejendommen.

Driftskapital tilvejebringes ved udlejning af hallen.

 

MEDLEMMER.

§5.

Som medlemmer kan optages personer og foreninger, der er interesseret i foreningens arbejde.

Hvis en forening er optaget som medlem, er den pågældende forenings medlemmer automatisk medlem af Fynslund Hallen.

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller i eventuelt overskud, der alene tilfalder foreningen.

Foreningens medlemmer og ledelsen hæfter ikke for foreningens gæld eller eventuelt driftsunderskud.

Bestyrelsen udarbejder og ajourfører en medlemsliste. Gyldige medlemmer er alene personer og foreninger, som har betalt kontingent.

 

GENRALFORSAMLINGEN.

§6.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed indenfor de nærværende vedtægters og lovgivningens fastsatte rammer.

Generalforsamlingen indkaldes og offentliggøres senest den 1. april, med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte:

  1. Valg af dirigent og skriftfører

  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  7. Valg af suppleanter

  8. Valg af revisor.

  9. Eventuelt

Forslag der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

§7.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen eller foreningens revisor finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§8.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne eller til vedtagelse af foreningens ophævelse kræves, at bemærkning om vedtægtsændring eller foreningens ophævelse er anført i dagsordenen og, at mindst 2/3 af generalforsamlingen stemmer for – blanke stemmer tæller ikke med. Det kræves endvidere ved foreningens ophævelse, at dette bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, og skal ske med 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.

Ændring af vedtægterne skal kun godkendes af Kolding Kommune, hvis det har økonomiske konsekvenser for kommunen.

Over det på generalforsamlingen passerede og vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

VALG.

§9.

På generalforsamlingen har alle medlemmer (foreninger og personer, som er over 18 år) stemmeret, hvis kontingentet er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

BESTYRELSEN.

§10.

Bestyrelsen består af 6-11 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer kan udpeges af Fynslund Boldklub, 1 medlem kan udpeges af Fynslundskolen, indtil 7 kontingentbetalende medlemmer kan vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Efter 1. år er 3 medlemsvalgte medlemmer på valg.

Til hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for de 7 medlemsvalgte til bestyrelsen for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

§11.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale, og drager omsorg for, at udlejning og benyttelse af hallen sker med fornøden hensyntagen til deri interesserede. Den fastsætter den leje, der vil være at erlægge for benyttelse af lokalerne. Lejen skal alene fastsættes til opnåelse af en

 

 

forsvarlig drift. Bestyrelsen udfærdiger et regulativ indeholdende nærmere direktiver for hallens daglige drift og benyttelse. Intet bestyrelsesmedlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for arbejdet i bestyrelsen. Der kan dog ydes en rimelig omkostningsgodtgørelse.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, der anses for nødvendige til varetagelse af den daglige drift m.v.

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingentet for det kommende år.

 

§12.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Dens beslutning afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, som godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

REGNSKABSAFLÆGGELSE OG REVISION.

§13.

På generalforsamlingen vælges en revisor.

 

§14.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. I stiftelsesåret omfattede regnskabsåret 20. december 1984 til 31. december 1985.

 

§15.

Forud for hvert regnskabsår opstilles af bestyrelsen et specificeret budget for den kommende periode, omfattende forventede indtægter og udgifter. Endvidere udarbejdes overslag over eventuelle udgifter til nyanlæg og større anskaffelser med forslag til anlægsudgifternes finansiering.

Budgetter og regnskaber skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Regnskabet skal give et ret visende billede af foreningens resultater, dets aktiver og passiver, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Såfremt der ved foreningens drift måtte fremkomme overskud, kan dette helt eller delvist anvendes til henlæggelser til modernisering eller udvidelser af de til foreningen hørende bygninger og installationer.

Overskud efter henlæggelser skal overføres til egenkapitalen.

 

TEGNINGSREGLER.

§16.

 

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær af næstformanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen skal endvidere bemyndige 2 personer, til at administrere bank- og girokonti m.v. vedrørende de løbende forretninger i driftsmæssig henseende. Uanset bemyndigelsen har bestyrelsen pligt til at have indseende med foreningens drift.                                                            

Ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Salg og/eller pantsætning af den faste ejendom skal endvidere godkendes af Byrådet i Kolding Kommune.

 

OPLØSNING.

§17.

Såfremt foreningen opløses, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af midlerne (egenkapitalen). Midlerne vil primært tilfalde de idrætsforeninger, som anvender hallen. En mindre andel af midlerne vil dog kunne anvendes i andre idræts- og ungdomsorganisationer i Kolding Kommune. Anvendelse af midlerne kræver godkendelse af Kolding kommunalbestyrelse.

 

VEDTAGELSER.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Fynslund, den 20. december 1984.

Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet, den 12/2 1986.

Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet, den 17/2 1992.

Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet, den 11/10 1994.

Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet, den 24/3 1998.

Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet, den 20/3 2007.

Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmødet, den 29/3 2012.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen, den 27/2-2014.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen, den 25/2-16.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen, den 23/2-17.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen, den 22/2-18.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Fynslundhallen. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.
Design by Joomla 1.6 templates